Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลังจัดประชุมชี้แจ
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบเป็นวิทยากรโครงการอบรมสำนั
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบรับประกาศนียบัตรด้านการตรว
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

  ความสำคัญและความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล
Update : 30 มีนาคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้อง Conference Room ชั้น 3 ...
ดูรายละเอียด...
  ตสน.ร่วมทำบุญกองคลัง ประจำปี 2560
Update : 30 มกราคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมงานทำบุญกอง ...
ดูรายละเอียด...
  ตสน. ร่วมทำบุญ TGGS
Update : 3 มกราคม 2560
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง CONFERENCE ROOM ชั้น 3 อา ...
ดูรายละเอียด...
  กิจกรรมแอโรบิก
Update : 30 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 เวลา 16.00-17.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประส ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] [4] [ 5 ][ 6 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ทำบุญ

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com