Slide Pictures
โครงการอบรม เรื่อง ความรับผิดชอบด้านการเงิน ส
Update : 9 พฤศจิกายน 2565
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลั ...
ดูรายละเอียด...

ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
Update : 12 ตุลาคม 2565
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เ ...
ดูรายละเอียด...

อธิการบดี มอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งเน้น
Update : 18 สิงหาคม 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการสั ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ] Next>>

  รักษาการ ผอ หน่วยตรวจสอบ เข้าพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA)
Update : 24 กุมภาพันธ์ 2563
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2563 คุณนิติกร นิตยาชิต รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจส ...
ดูรายละเอียด...
  รักษาการ ผอ หน่วยตรวจสอบ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
Update : 7 มกราคม 2563
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 คุณนิติกร นิตยาชิต รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจ ...
ดูรายละเอียด...
  การจัดทำรายงานการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Update : 17 ตุลาคม 2562
ท่านสามารถ Download แบบ ปค.4 และ ปค.5 และรายละเอียดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ว ...
ดูรายละเอียด...
  หน่วยตรวจสอบภายในจัดบรรยายพิเศษ
Update : 11 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-16.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทร ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] [4] [ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com