Slide Pictures
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) เป็นระบบจัดเก็บสำเนาเอกสารให้เป็น Digital เพื่อความคล่องตัวในการกระจายเอกสาร และสืบค้น ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) เปิดให้ใช้งานบน Intranet เฉพาะบุคลากรในหน่วยตรวจสอบภายในเท่านั้น

ยืนยันเป็นบุคลากรของหน่วยงานเพื่อ Access เข้าใช้งาน
Click
 

คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com