Slide Pictures
โปรแกรมตัดยอดเงิน IAU_EBUDGET เป็นโปรแกรมที่ออกแบบขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถบันทึกรายการตัดยอดเงินงบประมาณและจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายเงินรวมถึงแสดงยอดเงินคงเหลือประจำเดือนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน โดยโปรแกรมสามารถบันทึกงบประมาณและค่าใช้จ่ายแยกตามแหล่งเงิน ประเภทแหล่งเงิน แผนงาน/งาน กองทุน ประเภทงบ หมวดค่าใช้จ่าย และประเภทค่าใช้ได้ พร้อมทั้งสามารถคำนวณยอดเงินการเบิกจ่ายอย่างอัตโนมัติ และแสดงผลรายงานได้หลากหลายรูปแบบ

***สงวนลิขสิทธิ์เฉพาะบุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน***
 

คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com