Slide Pictures
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดวางระบบควบคุมภายในฯ ระดับส่วนงานและหน่วยงาน   Last updated: 23-08-2022
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ   Last updated: 29-09-2021
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)   Last updated: 23-09-2021
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)   Last updated: 23-09-2021
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.5)   Last updated: 23-09-2021
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561   Last updated: 24-07-2020

Page [1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com