Slide Pictures
รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ   Last updated: 19-12-2017
แบบฟอร์ม ปย. 2   Last updated: 30-08-2015
แบบฟอร์ม ปย. 1   Last updated: 30-08-2015
แนวทาง : การจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการประเมินผลการควบคุมภายใน cr. สตง.   Last updated: 07-10-2014

Page [1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com