Slide Pictures
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570   Last updated: 19-06-2023
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564   Last updated: 19-06-2023
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561   Last updated: 16-02-2015

Page [1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com