Slide Pictures
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self-Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   Last updated: 26-01-2024
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self-Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   Last updated: 08-06-2023
รายงานผลการประเมินตนเองเป็นระยะ (Periodic Self-Assessment) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   Last updated: 30-07-2022

Page [1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com