Slide Pictures
ผอ. เข้าร่วมกิจกรรม "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิต
Update : 25 มกราคม 2562
ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการ ...
ดูรายละเอียด...

หน่วยตรวจสอบภายในจัดบรรยายพิเศษ
Update : 11 มกราคม 2562
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เว ...
ดูรายละเอียด...

หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายในได้รับการคัดเลือกใ
Update : 11 มกราคม 2562
นายนิติกร นิตยาชิต หัวหน้ากลุ่ ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>

  ผอ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
Update : 21 ธันวาคม 2560
ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิท ...
ดูรายละเอียด...
  หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการพัฒนาความรู้ด้านการตรวจสอบภายใน
Update : 15 ธันวาคม 2560
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอประชุมเบญรัตน์ อาคารนวมินทรร ...
ดูรายละเอียด...
  บุคลากรหน่วยตรวจสอบเปลี่ยนตำแหน่ง
Update : 30 ตุลาคม 2560
นางวชิราภรณ์ นามวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับ ...
ดูรายละเอียด...
  ดาวโหลด์แบบฟอร์ม ปย.1 และ ปย. 2
Update : 1 ตุลาคม 2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปย. 1 และ ปย. 2 ตามไฟล์เอกสารที่แนบนี้ ...
ดูรายละเอียด...
[1]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com