Slide Pictures
โครงการอบรม เรื่อง ความรับผิดชอบด้านการเงิน ส
Update : 9 พฤศจิกายน 2565
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลั ...
ดูรายละเอียด...

ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
Update : 12 ตุลาคม 2565
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เ ...
ดูรายละเอียด...

อธิการบดี มอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งเน้น
Update : 18 สิงหาคม 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการสั ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ] Next>>

  หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายในได้รับการคัดเลือกให้เป็น "บุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น มจพ."
Update : 11 มกราคม 2562
นายนิติกร นิตยาชิต หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน (นักตรวจสอบภายใน ชำนาญการ) ได้รับ ...
ดูรายละเอียด...
  หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ สอบผ่านหลักสูตร CGIA ระดับรวบยอด Comprehensive
Update : 31 สิงหาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศรายชื่อผ ...
ดูรายละเอียด...
  ผอ.ตสน.ให้การต้อนรับ ป.ป.ช. และเป็นวิทยากรตัวคูณ
Update : 28 สิงหาคม 2561
เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับเ ...
ดูรายละเอียด...
  บุคลากรหน่วยตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ
Update : 16 สิงหาคม 2561
นายอรรถพล สงฆรักษ์ นักตรวจสอบภายใน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักตรวจสอบภายใ ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [5] [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com