Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลังจัดประชุมชี้แจ
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบเป็นวิทยากรโครงการอบรมสำนั
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบรับประกาศนียบัตรด้านการตรว
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

  พิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ประจำปี พ.ศ. 2560
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2560
นายสราวุฒิ สืบแย้มผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาป ...
ดูรายละเอียด...
  ตสน. เข้าร่วมสัมมนา สนอ. ประจำปี 2560
Update : 8 มีนาคม 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำป ...
ดูรายละเอียด...
  ทำบุญครบรอบปีที่ 5 ยกฐานะหน่วยงาน
Update : 23 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปียกฐานะหน่วยงาน วันที่ 2 ...
ดูรายละเอียด...
  สรุปผลตรวจเบื้องต้น กองงาน มจพ. วิทยาเขตระยอง
Update : 3 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยผู้ตรวจสอบภายใน ประชุมสรุปผลการตรวจสอบเบื้ ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [5] [ 6 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ทำบุญ

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com