Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลังจัดประชุมชี้แจ
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบเป็นวิทยากรโครงการอบรมสำนั
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบรับประกาศนียบัตรด้านการตรว
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

  ตสน. ร่วมโครงการจัดการความรู้ สนอ.
Update : 10 มีนาคม 2560
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 น. -16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอ ...
ดูรายละเอียด...
  ผอ.ร่วมการประชุมการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย
Update : 30 มกราคม 2560
นายสราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวปฏิ ...
ดูรายละเอียด...
  จริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล
Update : 7 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยนายสราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน นางเขมภัค ก ...
ดูรายละเอียด...
  การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
Update : 30 มีนาคม 2560
นางวชิราภรณ์ นามวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ได้เข้าอบรมการใช้ระบบ สำหรับผู้ดูแลระบบ ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ] [3] [ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ทำบุญ

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com