Slide Pictures




  งานแสดงความยินดีตำแหน่งศาสตราจารย์
   เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ นายสราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และนายนิติกร นิตยาชิต หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบภายใน ได้ร่วมเป็นเกียรติในงานแสดงความยินดีแด่คณาจารย์ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1. ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ สาขาวิชาอาชีวะและเทคนิคศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2. ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปิติ สุคนธสุขกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4. ศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5. ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย เทียนทอง สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 6. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒน์ กุลธนปรีดา สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7. ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 8. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน

Download: -

ภาพกิจกรรมข่าว



กลับหน้ากิจกรรมข่าว


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์



คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com