Slide Pictures
  ผอ.อบรมการปฏิบัติงานตรวจสอบสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่
   นายสราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับผู้ตรวจสอบมือใหม่ จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม และ 14-16 มีนาคม 2560 เวลา 8.00-16.30 น. ณ โรงแรมอริสตัน สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจแนวคิดและหลักการของหน่วยตรวจสอบสมัยใหม่ ตลอดจนได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางในภาคปฏิบัติ

Download: -

ภาพกิจกรรมข่าวกลับหน้ากิจกรรมข่าว


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


ปิดตรวจปี 61 วทอ.

ทำบุญปี 60

ทำบุญปี 61

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com