Slide Pictures
  โครงการอบรม เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในฯ
   เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดโครงการอบรม เรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยมี ผศ.ดร.ปฏิภาณ แช๋หลิ่ม รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้บริหารและผู้รับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กระทรวงการคลังกำหนด รวมทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนาระบบการควบคุมถายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ ให้ความสำคัญและยึดมั่นในการบริหารงานในทุกมิติให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งมั่่นให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างวัฒนธรรมที่ดี เพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ทั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งในรูปแบบ On-site และ On-line จำนวนกว่า 200 คน

Download: -

ภาพกิจกรรมข่าวกลับหน้ากิจกรรมข่าว


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com