Slide Pictures
ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ มจพ. วิทยาเขตระยอง
Update : 5 พฤษภาคม 2560
เมื่อวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ...
ดูรายละเอียด...

ตสน จัดสรงน้ำพระในวันสงกรานต์ปี 2560
Update : 11 เมษายน 2560
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 เวล ...
ดูรายละเอียด...

โครงการถ่ายทอดความรู้จากผู้เกษียนฯ
Update : 28 มีนาคม 2560
เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 25 ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ] [3] [ 4 ] Next>>

  หน่วยตรวจสอบภายในจัดบรรยายพิเศษ
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-12.30 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรร ...
ดูรายละเอียด...
  หน่วยตรวจสอบรับรางวัลสำนักงานน่าอยู่ ประจำปี 2560
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทร ...
ดูรายละเอียด...
  พิธีมอบประกาศเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2559
Update : 21 กุมภาพันธ์ 2560
นางสาวทิพยวัลย์ ศรีพนม นักตรวจสอบภายใน สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ได้รับการคัดเลือก ...
ดูรายละเอียด...
  ตสน. ต้อนรับน้องใหม่
Update : 14 กุมภาพันธ์ 2560
หน่วยตรวจสอบภายใน ยินดีต้อนรับนางสาวกชกร เอมแจ้ง (น้องนิว) นักตรวจสอบภายในคนใหม่ ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ทำบุญ

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com