Slide Pictures
โครงการอบรม เรื่อง ความรับผิดชอบด้านการเงิน ส
Update : 9 พฤศจิกายน 2565
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลั ...
ดูรายละเอียด...

ข้อควรระมัดระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงินการ
Update : 12 ตุลาคม 2565
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เ ...
ดูรายละเอียด...

อธิการบดี มอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดมุ่งเน้น
Update : 18 สิงหาคม 2565
หน่วยตรวจสอบภายใน จัดโครงการสั ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ] Next>>

  วิทยากรตัวคูณ
Update : 16 กรกฏาคม 2561
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี ใ ...
ดูรายละเอียด...
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามนโยบายมาตรฐานการบัญชีภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
Update : 13 กรกฏาคม 2561
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาค ...
ดูรายละเอียด...
  หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมสัมมนาสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
Update : 3 เมษายน 2561
เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม และ 1 เมษายน 2561 ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและบุคลาก ...
ดูรายละเอียด...
  ผอ. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิทยากรตัวคูณ
Update : 21 ธันวาคม 2560
ดร.สราวุฒิ สืบแย้ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมและผลิตวิท ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] [6] [ 7 ][ 8 ][ 9 ] Next>>


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


IA KMUTNB

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com