Slide Pictures
หน่วยตรวจสอบภายในร่วมกับกองคลังจัดประชุมชี้แจ
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบเป็นวิทยากรโครงการอบรมสำนั
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...

บุคลากรหน่วยตรวจสอบรับประกาศนียบัตรด้านการตรว
Update : 5 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เว ...
ดูรายละเอียด...
[1] [ 2 ][ 3 ][ 4 ] Next>>

  แสดงความยินดี
Update : 24 พฤศจิกายน 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ขอแสดงความยิ ...
ดูรายละเอียด...
  ดาวโหลด์แบบฟอร์ม ปย.1 และ ปย. 2
Update : 1 ตุลาคม 2557
ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ปย. 1 และ ปย. 2 ตามไฟล์เอกสารที่แนบนี้ ...
ดูรายละเอียด...
<< Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] [6]


ระบบสารสนเทศ


สารสนเทศ


ลิงค์
คลังรูปภาพ


ทำบุญ

ภารกิจหน่วยงาน

ภารกิจหลักหน่วยตรวจสอบภายใน
1. การตรวจสอบ
2. การให้คำปรึกษา
3. การบริการวิชาการ

ติดต่อหน่วยงาน

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ที่อยู่: 1518 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง
  บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์: (66)2-555-2000 ต่อ 1116, 1117
E-mail: iau.kmutnb@gmail.com